Hệ thống đếm tế bào tự động Ekoscope

Hệ thống đếm tế bào tự động
Model: EKOSCOPE
Hãng sản xuất: EON (BULTEH 2000 Ltd.) – Bungari

Hệ thống đếm tế bào tự động Ekoscope