HGX200 TELEDYNE

Bộ hóa hơi lạnh Hydrid HGX-200 HGX-200 Hydride Generation / Cold Vapor System

Bộ hóa hơi lạnh Hydrid HGX-200 HGX-200 Hydride Generation / Cold Vapor System: là thiết bị chuẩn bị mẫu chuyên dụng để tạo ra các loại hydride dễ bay hơi