Bơm GilAir-5 RP, Starter Kit, code: 800884-171-2301, Hãng Sensidyne – Mỹ

Bơm GilAir-5 RP, Starter Kit, code: 800884-171-2301, Hãng Sensidyne – Mỹ