Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago điện tử hiện số, 0 – 93% PAL-3 (Code: 3830) Atago

Khúc xạ kế đo độ ngọt Atago điện tử hiện số, 0 – 93% PAL-3 (Code: 3830) Atago