Khúc xạ kế đo độ ngọt 0 – 53% PAL-1 (Code: 3810) Atago

Khúc xạ kế đo độ ngọt 0 – 53% PAL-1 (Code: 3810) Atago