Hình 4

Hình 4: Vân tay phổ: Năng lượng tại đó các vạch K, L hoặc M xuất hiện xác định (các) phần tử mà XRF nhìn thấy. XRF nhìn thấy sắt (Fe) K dòng trên. Chiều cao hoặc cường độ của mỗi dòng (hoặc đỉnh) giúp xác định số lượng của (các) nguyên tố trong mẫu.