Hình 5

Hình 5: Dấu vân tay quang phổ gây ô nhiễm, chẳng hạn như 01_Shred Metal, được chuyển từ thiết bị sang một thư mục liên quan, chẳng hạn như Metal Contaminants