Hình 6

Hình 6: Chức năng Đối sánh phổ xác định dấu vân tay phổ nào trong danh mục là dấu vân tay phù hợp nhất với chất gây ô nhiễm, cung cấp xác suất%