Hình 7

Hình 7: Dấu vân tay quang phổ được lập danh mục từ thư mục Dây chuyền sản xuất có chứa thiết bị quy trình liên quan được mở để so sánh chất gây ô nhiễm.