Hình 8

Hình 8: Phổ có xác suất cao nhất được phủ lên với các chất gây ô nhiễm để xác nhận. Chuẩn hóa sửa chữa sự khác biệt về cường độ do sự khác biệt về kích thước mẫu.