Lò nung có cân và phần mềm Nabertherm

Lò nung có cân và phần mềm Nabertherm 1100°C 1200°C kêt hợp với bộ điều khiển B410 và C450 model: LW091K1RN, LW 091K2RN, LW091K1TN, LW 091K2TN, LW091H1RN, LW 091H2RN, LW 091H2TN, LW091H1TN có thể tích 9 lít