phạm vi áp dụng tiêu chuẩn RoHS

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn RoHS bao gồm các thiết bị điện – điện tử, hàng tiêu dùng, đồ chơi,…

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn RoHS bao gồm các thiết bị điện – điện tử, hàng tiêu dùng, đồ chơi,…