Phổ của cấu trúc CIGS

Phổ của cấu trúc CdS-CIGS được đô bằng ống quang học Rh và Polycab (màu đỏ) với ống W và collimator (màu xanh) được đo tỏng không khí

Phổ của cấu trúc CdS-CIGS được đô bằng ống quang học Rh và Polycab (màu đỏ) với ống W và collimator (màu xanh) được đo tỏng không khí

Phổ của cấu trúc CdS-CIGS được đô bằng ống quang học Rh và Polycab (màu đỏ) với ống W và collimator (màu xanh) được đo tỏng không khí