7500 Plus Data 1920×1080

7500 Plus Data 1920x1080

Duy trì độ nhạy cao nhất của chúng tôi trong thời gian dài gấp đôi đối với các nền mẫu phức tạp. Tăng số lượng MRM với tứ cực nhanh nhất từ trước đến nay giúp giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động của thiết bị.