Picture3

Picture3

Hình 1. Tỷ lệ diện tích peak (diện tích peak thô được chuẩn hóa theo chất chuẩn nội) từ phân tích alprazolam, một phân tử nhỏ trong dược phẩm, và tiêm sulfamethoxazole SST (A) và ma trận huyết tương chuột (B) trên hệ thống SCIEX 7500+. Dữ liệu được hiệu chỉnh theo chất chuẩn nội cho 3 hợp chất thuốc, cho thấy %CV từ 3-5% qua hơn 10.000 lần tiêm huyết tương chuột.