Picture4

Picture4

Hình 2. XIC tiêu biểu của một ví dụ về thuốc diệt cỏ, diuron, trong mẫu dung môi trắng, trong các chuẩn dung môi ở mức LLOQ là 10 ng/L và 100 ng/L, và trong nước cam sau khi spike thêm ở mức 100 ng/L, thu được ở độ phân cực dương sử dụng hệ thống SCIEX 7500+.