Picture5

Picture5

Hình 3. Diện tích peak thô được chuẩn hóa theo phản ứng ban đầu (A) và tỷ lệ diện tích peak được hiệu chỉnh theo chất chuẩn nội (IS) (B) cho perfluorooctane sulfonate (PFOS) trong các mẫu kiểm soát chất lượng (QC) dung môi trên hệ thống SCIEX 7500 (màu xanh) và hệ thống SCIEX 7500+ (màu xanh lá). Độ ổn định của việc định lượng PFOS qua khoảng 7000 lần tiêm từ nhiều ma trận phức tạp. 11 trong số 13 hợp chất PFAS cho thấy sự cải thiện lên đến 2 lần về số lượng lần tiêm mà hiệu suất có thể được duy trì so với hệ thống 7500.