Tag Archives: Monoclonal antibody

Kháng thể đơn dòng (mAb) trong điều trị và kiểm tra chất lượng

Kháng Thể Đơn Dòng (mAb) và Ứng Dụng Trong Y Học Kháng thể đơn dòng (monoclonal antibodies – mAb) là những phân tử được sản xuất trong ống nghiệm, chúng có khả năng tương tự như các kháng thể tự...  Xem chi tiết