• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Máy sắc ký khí GC trong phân tích khí - dầu khí - dầu biến thế...

1.  Các giải pháp của máy sắc ký khí GC SCION:

 • Simulated Distillation (SIMDIST)
 • Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA)
 • Refinery Gases (RGA)
 • Oxygenates
 • Natural Gas Analyzers (NGA)
 • Transformer Oil Gas Analysis (TOGA)
 • Benzene & Toluene in Gasoline
 • Trace Impurities in Gases
 • Biodiesel
 • Sulfur in Gas
 • Permanent & Greenhouse Gases
GC-FID (RGA)-ASTM 1946 Permanent Gas/Hydrogen Analyzer, 230V
Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan
GC – Reformulyzer – ASTM D6839 SCION PIONA+ system

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-DHA- ASTM D 5134 SCION and CompassCDS

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-FID- ASTM D6159 Integrated 456-GC Micro-Gasifier.

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-FID- ASTM D2712 The RGA systems are based on  three channles SCION 456-GC

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-Oxyracer- ASTM D4815 SCION GC

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-FID- ASTM D 4424 The RGA systems are based on  three channles SCION 456-GC

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC- FID- ASTM D2163 Integrated 456-GC Micro-Gasifier.

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-FID – ASTM 2505 Integrated 456-GC Micro-Gasifier.

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-PFPD- ASTM D5303 SCION GC with PLOT Q column and selective pulsed flame photometric detector (PFPD)

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC- ASTM 4735
GC-MS- ASTM D4815 Oxygenates In Gasoline Analyzer, 456-GC
230V Based on ASTM D-4815.

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-TCD- ASTM D 2504 Integrated 456-GC Micro-Gasifier.

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-Methanizer – ASTM 2505 Integrated 456-GC Micro-Gasifier.

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-Oxyracer- ASTM D4864 Methanol in crude Analyzer including 8400 auto sampler, 456-GC, 230V

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

GC-FID for BD section
Gas Chromatography (Additive)
Gas Chromatography (For Special Test)
Gas Chromatography (Benzene in Hexane)
Sulfur Analyzer (Liq) SCION GC with PLOT Q column and selective
pulsed flame photometric detector (PFPD)

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

Sulfur Analyzer (Gas) SCION GC with PLOT Q column and selective
pulsed flame photometric detector (PFPD)

Hãng- SCION-Anh
Xuất xứ: Hà Lan

2. Tải Brochure giải pháp liên quan:

Showing 1–12 of 20 results

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300