• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Xăng - Dầu - LPG - Khí CNG - Năng Lượng...

Các giải pháp công ty VIỆT NGUYỄN Co.,ltd cung cấp trong lĩnh vực: XĂNG – DẦU – LPG – DẦU BIẾN THẾ – DẦU DO – DẦU FO…:

I. Giải pháp theo theo QCVN1:2015/BKHCN:

1.  Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG E10 theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-cac-chi-tieu-cua-xang-e10-theo-qcvn12015-bkhcn/

2. Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG E5 theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-chi-tieu-cua-xang-e5-theo-quy-chuan-qcvn12015-bkhcn/

3. Thiết bị đo các chỉ tiêu của XĂNG KHÔNG CHÌ theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-cac-chi-tieu-cua-xang-khong-chi-theo-qcvn12015-bkhcn/

4. Thiết bị đo Dầu DO theo QCVN1:2015/BKHCN và TCVN 5689:2018

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-dau-do-theo-qcvn12015-bkhcn-va-tcvn-56892018/

5. Thiết bị đo Phụ gia theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-phu-gia-theo-qcvn12015-bkhcn/

6. Thiết bị đo Nhiên liệu điêzen sinh học gốc theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-nhien-lieu-diezen-sinh-hoc-goc-theo-qcvn12015-bkhcn/

7. Thiết bị đo Etanol nhiên liệu biến tính theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-

the/thiet-bi-do-etanol-nhien-lieu-bien-tinh-theo-qcvn12015-bkhcn/

8. Thiết bị đo Etanol nhiên liệu không biến tính theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-etanol-nhien-lieu-khong-bien-tinh-theo-qcvn12015-bkhcn/

9. Thiết bị đo nhiên liệu Diezen B5 theo QCVN1:2015/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-nhien-lieu-diezen-b5-theo-qcvn12015-bkhcn/

II. Giải pháp khác: 

10. Thiết bị đo Dầu nhờn động cơ đốt trong theo QCVN14:2018/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-dau-nhon-dong-co-dot-trong-theo-qcvn142018-bkhcn-sd12018/

11. Thiết bị đo Khí hóa lỏng LPG theo QCVN 8:2019/BKHCN

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-khi-hoa-long-lpg-theo-thong-tu-14-2019-tt-bkhcn/

12. Thiết bị đo Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) theo TCVN 7717:2007

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-nhien-lieu-diezen-sinh-hoc-goc-b100-theo-tcvn-77172007/

13. Thiết bị đo Nhiên liệu đốt lò (FO) theo TCVN 6239:2019

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-do-nhien-lieu-dot-lo-fo-theo-tcvn-62392019/

14. Thiết bị thử nghiệm Dầu biến thế Transformer oil

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-thu-nghiem-dau-bien-the-transformer-oil/

15. Thiết bị thử nghiệm nhiên liệu hàng không Jet A-1:(17025)

https://vietnguyenco.vn/danh-muc/phan-tich-khi-dau-khi-dau-bien-the/thiet-bi-thu-nghiem-nhien-lieu-hang-khong-jet-a-117025/

CÁC GIẢI PHÁP SẮC KÝ KHÍ HÃNG SCION – ANH (TIỀN THÂN LÀ VARIAN)

1.  Các giải pháp của máy sắc ký khí GC SCION:

 • Simulated Distillation (SIMDIST)
 • Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA)
 • Refinery Gases (RGA)
 • Oxygenates
 • Natural Gas Analyzers (NGA)
 • Transformer Oil Gas Analysis (TOGA)
 • Benzene & Toluene in Gasoline
 • Trace Impurities in Gases
 • Biodiesel
 • Sulfur in Gas
 • Permanent & Greenhouse Gases

2. Tải Brochure giải pháp liên quan:

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300