• Chào mừng bạn đến với Việt Nguyễn Co. Nếu bạn cần giúp đỡ hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0932 664422

Khí thiên nhiên nén (CNG) - Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THIÊN NHIÊN
National technical regulation on natural gas

  • Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản và phương pháp thử tương ứng của CNG và LNG được quy định: 
Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
1. Hàm lượng lưu huỳnh tổng, mg/Sm3
(ppmv), không lớn hơn
50 TCVN 10142 (ASTM D 5504);
TCVN 10143 (ASTM D 6228);
ISO 6326-5; ISO 19739;
2. Hàm lượng hydro sulfua (H2S),
mg/Sm
3 (ppmv), không lớn hơn
24 TCVN 10142 (ASTM D 5504);
TCVN 9796 (ASTM D 4801)
3. Tổng các chất trơ nitơ và cacbon
dioxit (N
2 + CO2), % mol
Công bố TCVN 12047-3 (ISO 6974-3);
TCVN 12047-6 (ISO 6974-6);
TCVN 9794 (ASTM D 1945);
ISO 6975
4. Hàm lượng nước, mg/Sm3,
không lớn hơn
80 ISO 10101 (các phần từ 1 đến 3);
ISO 18453; ISO 11541;
ASTM D 1142
5. Nhiệt trị toàn phần, MJ/Sm3 Công bố ISO 6976; ASTM D 3588
6. Hàm lượng tạp chất có đường kính
lớn hơn 10 µm, ppmw, không lớn hơn
30 TCVN 5977;
TCVN 11256-4 (ISO 8573-4)
7. Hàm lượng thủy ngân (Hg), µg/Sm3,
không lớn hơn
20,0 ISO 6978-1; ISO 6978-2;
ASTM D 6350
8. Hàm lượng hydrocacbon, % mol Công bố
của nhà
sản xuất,
phân phối
TCVN 9794 (ASTM D 1945);
TCVN 12047 (ISO 6974) (các phần từ
1 đến 6)

 

Xem tất cả 4 kết quả

© Copyright www.vietnguyenco.vn, All rights reserved
zalo chat
Mr. Hiếu 0817 663300