Tag Archives: bruker nano

Nguyên tố vết và tạp: Định nghĩa nhanh

Nguyên tố vết và tạp: Định nghĩa nhanh Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Mỗi nguyên tố sẽ được xác định theo số proton trong hạt. Có...  Xem chi tiết