Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng Pháp y và Xét nghiệm ma túy Forensics & Drug Testing

Thư viện ứng dụng phân tích trên máy GC, GCMS SCION mảng Pháp y và Xét nghiệm ma túy Forensics & Drug Testing

(16)  Dual Channel Blood Alcohol Analyser: https://scioninstruments.com/resources/forensics-drug-testing/

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp: