Thiết bị lấy mẫu môi trường nước Wildco – Mỹ

Thiết bị lấy mẫu môi trường nước Wildco – Mỹ

Wildlife Supply Company® được thành lập năm 1938, là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành lấy mẫu môi trường, đặc biệt Thiết bị lấy mẫu môi trường nước Wildco. Năm 2000, Wildco đã được Science First® – một đơn vị sản xuất thiết bị khoa học giáo dục mua lại. Công ty tự hào theo luôn theo kịp truyền thống sản xuất thiết bị lấy mẫu nước chuyên nghiệp tại Yulee, FL.

Wildco®, Science First®StarLab® đều là các thương hiệu của Science First® LLC.

Thiết bị lấy mẫu môi trường nước Wildco của Science First® LLC – Mỹ

LẤY MẤU NƯỚC VANDORD LOẠI NGANG – ALPHA WATER SAMPLERS, HORIZONTAL

 1. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại ngang), 2.2 lít, Model: 1120-G45 (3-1120-G42)
 2. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại ngang), 3.2 lít; Model: 1130-G45 ( 3-1130-G42)
 3. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại ngang), 4.2 lít; Model: 1140-G45 (3-1140-G42)
 4. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại ngang), 6.2 lít; Model: 1160-G45 (3-1160-G42)
 5. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại ngang), 8.2 lít; Model: 1180-G45 (3-1180-G42)

LẤY MẤU NƯỚC VANDORD LOẠI DỌC – ALPHA WATER SAMPLERS, VERTICAL

 1. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại dọc), 2.2 lít; Model: 1120-C45 (mã đặt hàng: 3-1120-C42)
 2. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại dọc), 3.2 lít ;Model: 1130-C45 (mã đặt hàng: 3-1130-C42)
 3. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại dọc), 4.2 lít ;Model: 1140-C45 (mã đặt hàng: 3-1140-C42)
 4. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại dọc), 6.2 lít ;Model: 1160-C45 (mã đặt hàng: 3-1160-C42)
 5. Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng kiểu Van Dorn (loại dọc), 8.2 lít ;Model: 1180-C45 (mã đặt hàng: 3-1180-C42)

LẤY MẪU BÙN TRẦM TÍCH VANVEEN – EKMAN – PONAR – BENTHIC GRABS

 1. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Van Veen); Model: 3-1775 – A10
 2. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích thông thường (kiểu gầu Ekman); Model: 3-196 – B12
 3. Thiết bị lấy mẫu trầm tích 15x15x23cm (kiểu gầu Ekman); Model: 3-196-F62
 4. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Ponar), 6” x 6”; Model: 3-1728 – G40
 5. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Ponar) thép tấm và không gỉ; Model: 3-1728 – G30
 6. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (Petersen Grab with Crate *Oversize); Model: 3-1750-G30
 7. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Ponar) thép tấm và không gỉ; Model: 3-1725-F50
 8. Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu (kiểu gầu Ponar); Model: 3-1725-F10

LƯỚI THU MẪU SINH VẬT PHÙ DU – WISCONSIN SAMPLER

 1. Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 20µm; Model: 3-40-A27
 2. Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 35µm; Model: 3-40-A35
 3. Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 63µm; Model: 3-40-A45
 4. Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 153µm; Model: 3-40-A60
 5. Lưới thu mẫu sinh vật phù du, 363µm; Model: 3-40-A70

ĐĨA SECHI – ỐNG QUAN SÁT ĐO ĐỘ ĐỤC – BUỒNG ĐẾM SINH VẬT PHÙ DU – HỒNG CẦU

  

 1. Đĩa Secchi đo độ đục; Model: 3-58- B10
 2. Đĩa Secchi đo độ đục Secchi Disk Kit, Fieldmaster®; Model: 623-2010 (78-010)
 3. Ống quan sát độ đục; Model: 623-2050
 4. Máy đo độ sâu cầm tay; Model: 3-126-D15
 5. Buồng đếm sinh vật phù du có ô kẻ; Model: 3-1801-G20
 6. Dung cụ đếm hồng cầu (Hemacytometer); Model: 634-6310

Tham khảo thêm các thiết bị, dụng cụ môi trường khác “Tại Đây