Tiêu chuẩn GLP và cân Precisa – Thụy Sỹ cho ngành dược phẩm

Định nghĩa về GLP – Good laboratory practice

  • GLP – Good laboratory practice –  “Thực hành tốt trong phòng kiểm nghiệm”, lần đầu tiên được giới thiệu ở New Zealand và Đan Mạch vào năm 1972.
  • Đây là hệ thống đảm bảo chất lượng được sử dụng trong các phòng thí nghiệm và tổ chức để đảm bảo tính đồng nhất, nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng.
  • GLP áp dụng cho các nghiên cứu phi lâm sàng được quy định bởi các cơ quan chính phủ được thực hiện để đánh giá sự an toàn hoặc hiệu quả của các sản phẩm trong phát triển cho con người, động vật và môi trường.
  • Thuật ngữ GLP thường được liên kết nhất với ngành công nghiệp dược phẩm và thử nghiệm động vật phi lâm sàng bắt buộc phải được thực hiện trước khi phê duyệt các sản phẩm thuốc mới.
  • Bên cạnh đó, GLP cũng áp dụng cho các ứng dụng khác như phụ gia màu, phụ gia thực phẩm, giới hạn ô nhiễm thực phẩm, bao bì thực phẩm và thiết bị y tế.

Các quy định GLP cho quy trinh cân bao gồm các yếu tố sau:

  • Tính bên vững: Cân phải có độ lặp lại và khả năng cân phù hợp với mẫu được cân.
  • Nguồn lực: Thiết bị phải ở trong tình trạng hoạt động tốt (nghĩa là được hiệu chuẩn và bảo trì) và các tài liệu và đào tạo của hãng phải được dẫn chứng.
  • Quy tắc: Các thử nghiệm cân nên được tiến hành bằng các sử dụng các giao tức chính xác bằng văn bản và khung thời gian được sử dụng.
  • Kết quản: Báo giá cuối cùng phải bao gồm một tài khoản về các nghiên cứu được thực hiện

Series 520 PT Balances Precisa đáp ứng tiêu chuẩn GLP của ngành dược

Các model cân 1, 2, 3, 4 số lẻ của PT 520 series Precisa

Mã sản phẩm Model Khả năng cân Khả năng đọc
520-9221-001 PT 120A SCS 120 g 0.1 mg
520-9222-001 PT 220A SCS 220 g 0.1 mg
520-9321-001 PT 320M SCS 320 g 1 mg
520-9322-001 PT 620M SCS 620 g 1 mg
520-9421-001 PT 320C SCS 320 g 0.01 g
520-9422-001 PT 620C SCS 620 g 0.01 g
520-9423-001 PT 1200C SCS 1 200 g 0.01 g
520-9424-001 PT 2200C SCS 2 200 g 0.01 g
520-9425-001 PT 3200C SCS 3 200 g 0.01 g
520-9426-001 PT 4200C SCS 4 200 g 0.01 g
520-9427-001 PT 6200C SCS 6 200 g 0.01 g
520-9521-001 PT 3200D SCS 3 200 g 0.1 g
520-9522-001 PT 6200D SCS 6 200 g 0.1 g
520-9523-001 PT 10200D SCS 10 200 g 0.1 g
520-9621-001 PT 10200G SCS 10 200 g 1 g
520-9221-002 PT 120A 120 g 0.1 mg
520-9222-002 PT 220A 220 g 0.1 mg
520-9321-002 PT 320M 320 g 1 mg
520-9322-002 PT 620M 620 g 1 mg
520-9421-002 PT 320C 320 g 0.01 g
520-9422-002 PT 620C 620 g 0.01 g
520-9423-002 PT 1200C 1 200 g 0.01 g
520-9424-002 PT 2200C 2 200 g 0.01 g
520-9425-002 PT 3200C 3 200 g 0.01 g
520-9426-002 PT 4200C 4 200 g 0.01 g
520-9427-002 PT 6200C 6 200 g 0.01 g
520-9521-002 PT 3200D 3 200 g 0.1 g
520-9522-002 PT 6200D 6 200 g 0.1 g
520-9523-002 PT 10200D 10 200 g 0.1 g
520-9621-002 PT 10200G 10 200 g 1 g

Brochure: Precisa 520 Analytical and Precisa balances

Tham khảo thêm: Cân 1 số, 2 số, 3 số lẻ, 4 số lẻ, 5 số lẻ Precisa Việt Nguyễn Co., Ltd cung cấp