Tủ đông/đông âm sâu phòng thí nghiệm thiết kế đứng Evermed

1. Giới thiệu về Hãng Evermed Refrigerator – Italia

  • Hãng Evermed có kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực điện lạnh và tủ lạnh lưu trữ mẫu chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp tủ lạnh – tủ đông phòng thí nghiệm, bảo quản máu, bảo quản dược phẩm và Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm với các mẫu vi sinh với điều kiện nhiệt độ khắc khe.

  • Evermed là một một công ty không ngừng phát triển và có những mục tiêu chiến lược. Công ty không những chú trọng đến công nghệ và sự cải tiến, họ còn quan tâm đến vấn đề an toàn và môi trường. Hiệu năng của quá trình sản xuất sản phẩm đặc biệt chú ý tôn trọng vấn đề môi trường và luôn tiếp tục nâng cấp qua thời gian. Tất cả các sản phẩm của Evermed tuân thủ các tiêu chuẩn và đáp ứng tiêu chuẩn CE trong đánh giá chất lượng và tính an toàn của sản phẩm.

2. Các dòng sản phẩm của Tủ đông Evermed – Italia

A1. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa kính Dòng BLFG (-5°C đến -25°C)

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 BLFG 140 -5°C đến -25°C 140 lít 60 x 62 x 84
2 BLFG 380 -5°C đến -25°C 380 lít 60 x 62 x 187
3 BLFG 640 -5°C đến -25°C 640 lít 78 x 73 x 187

Brochure: Laboratory Freezer Glass Door BLFG (-5°C to -25°C) Evermed

 

A2. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa kính Dòng LFG -5 đến -20°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LFG 530 /

LFG 530 xPRO

-5°C đến -20°C 530 lít 75 x 70 x 210
2 LFG 625 /

LFG 625 xPRO

-5°C đến -20°C 625 lít 75 x 82 x 210
3 LFG 1160 /

LFG 1160 xPRO

-5°C đến -20°C 1160 lít 150 x 70 x 210
4 LFG 1365 /

LFG 1365 xPRO

-5°C đến -20°C 1365 lít 150 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Freezer Glass Door LFG -5 to -20°C Evermed

 

A3. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa đặc Dòng BLF -15° đến -30°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 BLF 70 -15°C đến -32°C 70 lít 55 x 62 x 63
2 BLF 100 -15°C đến -32°C 100 lít 55 x 62 x 85
3 BLF 105 -16°C đến -25°C 105 lít 60 x 63 x 85
4 BLF 260 -16°C đến -25°C 260 lít 60 x 63 x 184

Brochure: Laboratory Freezer Solid Door BLF -15° to -30°C Evermed

 

A4. Tủ đông phòng thí nghiệm loại cửa đặc Dòng LF -5° đến -20°C/ -25°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LF 140 /

LF 140 xPRO

-5° đến -20°C 140 lít 60 x 62 x 84
2 LF 270 /

LF 270 xPRO

-5° đến -20°C 270 lít 60 x 65 x 164
3 LF 370 /

LF 370 xPRO

-5° đến -20°C 370 lít 60 x 60 x 192
4 LF 440 /

LF 440 xPRO

-5° đến -20°C 440 lít 60 x 70 x 192
5 LF 530 /

LF 530 xPRO

-5° đến -25°C 530 lít 75 x 70 x 210
6 LF 625 /

LF 625 xPRO

-5° đến -25°C 625 lít 75 x 82 x 210
7 LF 925 /

LF 925 xPRO

-5° đến -25°C 925 lít 120 x 70 x 192
8 LF 1160 /

LF 1160 xPRO

-5° đến -25°C 1160 lít 150 x 70 x 210
9 LF 1365 /

LF 1365 xPRO

-5° đến -25°C 1365 lít 150 x 82 x 210
10 LF 2100 /

LF 2100 xPRO

-5° đến -25°C 2100 lít 225 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Freezer Solid Door LF -5° to -20°C/ -25°C Evermed

 

A5. Tủ đông sâu phòng thí nghiệm Dòng LDF -15° đến -30°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 LDF 270 /

LDF 270 xPRO

-15° đến -30°C 270  lít 60 x 76 x 167
2 LDF 370 /

LDF 370 xPRO

-15° đến -30°C 370 lít 60 x 64 x 192
3 LDF 440 /

LDF 440 xPRO

-15° đến -30°C 440 lít 60 x 74 x 192
4 LDF 440 /

LDF 440 xPRO

-15° đến -30°C 440 lít 60 x 70 x 192
5 LDF 530 /

LDF 530 xPRO

-15° đến -30°C 530 lít 75 x 74 x 210
6 LDF 625 /

LDF 625 xPRO

-15° đến -30°C 625 lít 75 x 82 x 210
7 LDF 925 /

LDF 925 xPRO

-15° đến -30°C 925 lít 120 x 74 x 192
8 LDF 1160 /

LDF 1160 xPRO

-15° đến -30°C 1160 lít 150 x 70 x 210
9 LDF 1365 /

LDF 1365 xPRO

-15° đến -30°C 1365 lít 150 x 82 x 210
10 LDF 2100 /

LDF 2100 xPRO

-15° đến -30°C 2100 lít 225 x 82 x 210

Brochure: Laboratory Deep Freezer Dòng LDF -15° to -30°C Evermed

 

A6. Tủ đông âm sâu phòng thí nghiệm Dòng PDF -25° đến -40°C

STT Model Nhiệt độ Thể tích Kích thước (cm)
1 PDF 270 /

PDF 270 xPRO

-25° đến -40°C 270  lít 60 x 76 x 167
2 PDF 370 /

PDF 370 xPRO

-25° đến -40°C 370 lít 60 x 64 x 192
3 PDF 440 /

PDF 440 xPRO

-25° đến -40°C 440 lít 60 x 70 x 192
4 PDF 530 /

PDF 530 xPRO

-25° đến -40°C 530 lít 75 x 74 x 210
5 PDF 625 /

PDF 625 xPRO

-25° đến -40°C 625 lít 75 x 86 x 210

Brochure: Laboratory Deep Freezer PDF -25° to -40°C Evermed

Tham khảo thêm Tủ đông Phòng thí nghiệmBảo quản MáuBảo quản dược phẩm – Tủ đông âm sâu Việt Nguyễn cung cấp