Các giải pháp phân tích theo QCVN 01:2015/ BKHCN trên áy sắc ký khí GC (GC456 và GC436) hãng SCION – Anh (tiền thân hãng Varian – Bruker) 

Các giải pháp phân tích theo QCVN 01:2015/ BKHCN trên áy sắc ký khí GC (GC456 và GC436) hãng SCION – Anh (tiền thân hãng Varian – Bruker)

Brochure dowload:

Ứng dụng:

Thông tin liên hệ và tư vấn giải pháp:

+ Trần Thế Duy (Mr.), SĐT: 0979089400

+ Email: duy.tran@vietnguyenco.vn

+ Brochure VIỆT NGUYEENC Co.ld: https://vietnguyenco.vn/wp-content/uploads/2020/07/Brochure-VNC-7-2020-6mb.pdf