Khái niệm Phthalate và các vấn đề liên quan Phthalate?

(1) Khái niệm Phthalate và các vấn đề liên quan Phthalate?

  • Phthalate là chất làm dẻo hóa học thường được sử dụng để sản xuất nhiều loại nhựa. Thường thường, nhưng không phải luôn luôn, phthalate được sử dụng để làm nhựa mềm hơn và/hoặc dễ uốn nắn hơn.
  • Phthalates có thể gây tác hại đến sinh sản và phát triển, tổn thương các cơ quan, suy giảm miễn dịch, rối loạn nội tiết và ung thư.

(2) Tiêu chuẩn RoHS2 bổ sung tiêu chuẩn xuất hàng điện, điện tử, gia dụng vào Liên Minh CHâu Âu (EU):

  • RoHS2: là chỉ thị 2011/65/EU được thông qua vào ngày 21/7/2011. Chỉ thị này là bản sửa đổi của Chỉ thị Hạn chế các chất độc hại trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS 1). Liên mình Châu Âu đã ban hành quy tắc môi trường hạn chế sử dụng chất độc hại đặc biệt đối với tất cả sản phẩm điện tử  nhập khẩu, bao gồm: Cd, Pb, Hg, Cr6+, Brominated Flame Retardants  (PBBs, PBDEs)
  • Từ 22 tháng 7 năm 2019, áp dụng thêm với: Phthalate Ester (DEHP, DBP, BBP, DIBP) trong các thiết bị điện và điện tử
  •  Như vậy, Liên minh Châu Âu đã ban hành quy tắc môi trường hạn chế sử dụng chất độc hại đặc biệt đối với tất cả sản phẩm điện tử nhập khẩu đáp ứng được tiêu chuẩn của RoHS2, bao gồm: Pb, Cd, Hg, Cr6+, Brominated Flame Retardants (PBB, PBDE) và phthalate esters (DEHP, BBP, DBP, DIBP)

(3) Các kỹ thuật phân tích áp dụng phân tích theo tiêu chuẩn RoHS2: Pb, Cd, Hg, Cr6+, Brominated Flame Retardants (PBB, PBDE) và phthalate esters (DEHP, BBP, DBP, DIBP):

(4) Các tiêu chuẩn phân tích List of Standards theo tiêu chuẩn ROHS2:

Test Name Standard Number Standard Name Subjected Products, and etc
RoHS Analysis IEC62321-4 Amendment 1 – Determination of certain substances in electro-technical products – Part 4: Mercury in polymers, metals and electronics by CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES and ICP-MS RoHS Directive Materials {Cadmium, Lead, Mercury(Cd, Pb, Hg)}
IEC62321-5 Determination of certain substances in electro-technical products – Part 5: Cadmium, lead and chromium in polymers and electronics and cadmium and lead in metals by AAS, AFS, ICP-OES and ICP-MS RoHS Directive Materials (Cadmium, Lead, Mercury(Cd, Pb, Hg)}
IEC62321-7-2 Determination of certain substances in electro-technical products – Part 7-2: Hexavalent chromium – Determination of hexavalent chromium (Cr(VI)) in polymers and electronics by the colorimetric method RoHS Directive Material (Hexavalent Chromium(Cr6+)}
IEC62321-6 Determination of certain substances in electro-technical products – Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography -mass spectometry (GC-MS) RoHS Directive Material {Polybrominated Biphenyl, Polybrominated Diphenyl Ether(PBB, PBDE)}
RoHS Analysis (screening) IEC 62321-3-1 Determination of certain substances in electro-technical products – Part 3-1: Screening – Lead, mercury, cadmium, total chromium and total bromine using X-ray fluorescence spectrometry RoHS Analysis
Analyses of Phthalate Esters, and other related materials BS EN 14372 Child use and care articles—Cutlery and feeding utensils—Safety requirements and tests Toy, RoHS Directive Materials

 


Contact information